www.solvstempler.no                                                                                                                                               English| Norsk

 

 

 

Historie

 

Gullsmedbyen Christiania

 

Christiania ble grunnlagt i 1624 under Akershus voller av Christian IV. Det gamle Oslo (Gamlebyen) hadde brent ned.

Christiania var inndelt i fire kvarter og vollene skilte byen fra omegn.

 

Hvis man tenker seg en deling i krysset Toldbodgt./Kongensgt. var byens

1. Kvarter/Søndre kvarter nedre del av området Kongensgt./

    Kirkegt./Rådhusgt.

2. Kvarter/Østre kvarter nedre del av Prinsensgt./øvre del av Kirkegt./          Dronningensgt.

3. Kvarter/Vestre kvarter nedre del av Akersgt./Slottsgatene/øvre del av Rådhusgt.

4. Kvarter/Nordre kvarter øvre del av Akersgt./Slottsgatene/ Prinsensgt.

 

 

 

 

 

 

På siste halvdel av 1600-tallet og første halvdel av 1700-tallet vet vi ikke hvor i byen gullsmedene hadde sitt virke, utover i hvilket kvarter.

 

SØNDRE KVARTER

1707-1717 Albret Groth eier gård - driver stort verkst.

1721-1781 Georg Friderich Stein eier nåv. Rådhusgt.6 1730-1763

 

ØSTRE KVARTER

1721-1781 Georg Friderich Stein kjøper gård 1763, hjørnet

                Tollbogt./Dronningensgt.

1736-1781 Jacob Andersen Møller kjøper gård i 1739

1758-1782 Knud Smith eier gård - selger i 1781

                (svigerf. G.F.Steins gård)

 

VESTRE KVARTER

       -1671 Peder Knudsen Juel         eide/bodde/virket i samme gård

                                                    Laugets første kjente oldermann

1671-1683 Lauritz Pedersen sønn      eide/bodde/virket i samme gård

                                                    (farens verksted)

1661-1686 Romanus Fr. Møller d.e.    eier gård og driver verksted

1686-1716 Fridrich Rom. Møller          overtok farens gård og verksted

                                                    (solgt på auksjon i 1709)

1685-1731 Morten Finchenhagen        eier gård og driver verksted

1719-1741 Jacob Nielsen (svigers.)    overtar gård og verksted

1730-1744 Romanus Møller (svoger)   medeier

 

NORDRE KVARTER

1654-1663 Sander Pedersen eier        gård i 1661

1665-1701 Baard Gandolphi Bonsach  gift med enken og overtar gård

1660-        Didrik Hornemann            eier gård i 1661

1661-1697 Rasmus Jochumsen          eier gård

1674-1712 Anders Olsen Pharo            "     "

1714-1757 Romanus Andersen Pharo   arver farens gård

                                                    (ved siden av Gullsmedgården)

                Peder Hørloch (svoger)      overdrar gården

1719-1741 Jacob Nielsen eier 1722     gård i Kongensgt.

1730-1744 Romanus Møller (svoger)    kjøper gården i 1730

1725-1780 Jacob Brun                       kjøper 1726 gård ved Christiania torv

 

 

GULLSMEDGÅRDEN  (i nordre kvarter)  Prinsensgt. 14  hj. Nedre Slottsgt.

1707-1739 Michel Michelsen Rømer     eier gården i 1707

1748-1766 Ole Lund                           "        "    1757-1763

1758-1768 Mouritz Hørbye                   "        "    1763-1769

1764-1802 Jens P. Hørbye (nevø)          "       "     1769-1776

 

 

PRINSENSGATE

      1714-1757 Romanus A. Pharo          eier gård

      1750-1770 Peder Hørloch (svoger)   overt samme gård

      1786-1797 Henrich Luth Robarth      eier samme gård

      1841-1865 Christian Andersen

      1888-1912 David Andersen                            verkst. butikk

      1707-1757 Michel Michelsen Rømer

      1757-1763 Ole Nielsen Lind

      1763-1769 Mouritz Hørbye

      1769-1776 Jens Pedersen Hørbye

      1847-1853 Hans C. Lem                                      "       "

 

 

 

KIRKEGATEN

       1629-1654 Jochum Gullsmed           hadde i 1629 tomt i Kirkegt.

       1755- Ernst Peter M. Rømer                           verkst. butikk

       1799-1823 Ernst Michael Rømer                          "        "

       1782-1799 Peter Petersen kjøper i 1782

       1839-1857 Fredrik J. Brinch

       1857-1861 Nilius M. Thune

       1872-ca 1890 Knut A. Rasmussen

       1856-1861 Anthonius Frisch                                 butikk

       1875- Anthon Chr. Andersen                                butikk bopel

       1876-1888 David Andersen                                  verkst. butikk

       1888-1910 Marius Hammer                                  butikk

       1838-1886 Jacob Tostrup

 

 

NEDRE VOLDGATE

               Christian Smith

 

 

KONGENSGATE

       1647-1689 Berendt Johansen Platt kjøpte gård i Kongensgt i 1661

       1719-1741 Jacob Nielsen eide gårs i 1722

       1661-1686 Romanus Møller eide samme gård i 1730

       1743-1767 Hans Chr. Winsløv eide gård1743-67

       1774-1782 Lars Hansen Storm kjøper gård 1774

       1895-1896 Berent Olsen Remmen butikk

 

 

AKERSGATEN

       1800-1804 Carl Andreas Morth

       1838-1846 Herman C. Øyseth

 

 

RÅDHUSGATEN

       1745-1783 Marcus Møller kjøper gård 1749

 

 

NEDRE SLOTTSGT.

       1765-1804 Jacob Steen kjøper gård 1785

       1820-1822 Ole Erichsen Dybsjord

       1846-        Herman C. Øyseth

 

 

ØVRE SLOTTSGT.

        1779-1780 Lars Hess                         kjøper gård 1779

        1802-1826 Hans Bjerregaard Steen          "       "   1802

        1826-1849 Bertel Olsen                          "      "    1828

        1766-1788 Lars Nagel Møller                    "      "    1766

        1800-1829 Niels Delphin                         "      "    1800

 

 

ØSTRE GATE

(Carl Johans gt)

        1747-1777 Ernst Peter Michelsen Møller       kjøper gård 1755 

        1802-1816 Peter Chr. Kanberg                    eier samme gård

        1814-1834 Ole Erichsen Dybsjord                             "

        1830- Peder Larsen                          kjøper samme gård 1835-1844

        1819-1854 Jacob Andreas Morth                  eier gård 1836-39

 

 

TOLDBODGATEN

         -1781 Knud Smith

 

 

SKIPPERGATEN

         1802-1807 Peter Petersen

 

 

STORGATEN

        1796-1824 Carl Andreas Morth kjøper i 1804

        1807-1859 Ahasverus Kaas " 1811 - 38

 

 

 

 

                            GULLSMEDGATEN STORGATEN

 

Datidens Storgate slynget seg fra Vaterlands bro til Store Vollport som lå der hvor Kongensgate munner ut i Karl Johans gate og var ferdselsåren mellom Norges lille hovedstad og verden omkring. Lenge het den Vaterlands Storgade. Vaterlands bro ble anlagt i 1654. Gaten var i utgangspunkt mer en vei og det fantes ikke noe gatenett omkring. Kun to "gater" gikk ut fra hovedgaten. Bukkehornsgaten som idag heter Nygaten syd mot Vaterland og der Storgt. 3 ligger idag, gikk et smalt vinkelstrede som munnet ut i Torvgaten. En del av dette smuget het Nellikkstredet.

Senere ble Vaterlands Storgade til Storgaten - hele byens Storgate.

Det var gjennom Storgaten at Christian Fredrik den 22. mai 1814 gjorde sitt inntog i hovedstaden som Norges konge, og det var her kronprins Carl Johan noen måneder senere fikk sitt første inntrykk av sin hovestad.

Opprinnelig var gaten altså en ferdselsåre inn til byen.

Det gamle Oslo lå der hvor Gamlebyen ligger idag, men etter bybrannen i 1624 flyttet kong Christian IV byen innunder Akershus voller og nye innfartsveier ble anlagt.

Vaterland, Grønland og Piperviken var forsteder til byen.

 

Den opprinnelige bebyggelse i Storgaten var kjøpmannsgårder hvor det ble drevet handel med bøndene fra bygdene omkring og hvor det etterhvert ble bygget bondestuer og staller for å kunne tilby nattlosji.

Bøndene kom inn over Vaterlands bro og opp til Vaterlands Torv - Lilletorget idag - og videre i Vaterlands Storgade - Brugata idag.

Vaterland og Storgaten hadde altså ligget utenfor byens voller og befolkningen hadde ikke de rettigheter som i Christiania.

Sommeren 1784 ble en gledens dag for handelsmennene i Vaterland. Kongen i København hadde bestemt at Storgaten og Vaterlandsgaten (Brugata) ble lagt inn under Christianias handelsterritorium, slik at kjøpmennene der fikk samme rett til å drive handel- og kjøpmannsskap som kjøpmennene i byen. Siden 1740-årene hadde bondehandelen stadig tiltatt og nærsagt all ny bygging var tiltenkt dette formål.

Det var endeløse kolonner av bondesleder med varer som kom inn gjennom gaten og den var ofte ufremkommelig.

I 1827 ble Nybroen anlagt (ved Legevakten) og Storgaten ble en enda travlere gate. Hver eneste vinter hadde Storgaten og Vaterland invasjon av plankekjørerne fra Nedre Romerike. De kom i tusenvis og satte sitt preg på bydelen. I begynnelsen av 1800 årene var opptil 2000 mann og 5000 hester beskjeftiget med planketrafikken mellom Øyeren og Christiania.

 

 

 

 

 

 

 

 

GULLSMEDHISTORIE I STORGATEN

__

STORGATEN nr. 1

Hans Olsen (1811-1874) gikk i lære hos gullsmed Halvor Urdal i Kristiania fra 1829 til 1833 da han avla svennestykke.

Han reiste til Tyskland og arbeidet på forskjellige verksteder. Etter hjemkomsten i 1838 arbeidet han en tid hos gullsmed Christian Hansen som bodde i Storgaten 1 frem til 1848.

Hans Olsens mesterstykket, en gulldåse, utførte han på Jørgen Blytts verksted og løste håndverksbrevet i 1841.

Han var Kristiania Guldsmedlaugs oldermann 1849-51 og 1858-59.

I 1842 var han registrert som eier og næringsdrivende i Storgaten 1.

I 1844 er han oppført i skatteligningen, virksom i Storgaten 1, med en inntekt på 700 spesiedaler. I en verdsettelse av "Kjøbstadgrundene i Christiania" 1863 er hans gård Storgaten 1, taksert til 9131 spesiedaler.

Han døde i 1874.

Sønnen Harald Bernhard Olsen (1846-1878) fikk borgerskap som gullsmed i 1874. Han var i 1875 registrert som eier av Storgaten 1.

Han dør allerede i 1878.

Edmund Torgersen var født i Mandal i 1845. Han ble utlært hos N.M. Thune og løste borgerskap i 1878. I 1882 finner vi han med forretning i Storgaten 1. Her driver han helt frem til 1910 da han flytter til Stortorvet 12. Han døde i 1919.

 

 

STORGATEN nr. 2

Ahasverus Kaas (1781-1859) gullsmed i Christiania eide i en periode Storgaten 2. (Se under Storgaten 4).

Casper Larsen Bingen (1851-1930) var utlært hos J.Tostrup 1869-1874 og løste borgerskap i 1880.

Han begynte først butikk med verksted i Storgaten 12. Forretningen flyttet senere til Torvet 9 og så Storgaten 2 i 1908. Casper Larsen Bingen døde i 1930.

Forretningen ble overtatt i 1914 av sønnen Birger Kasper Bingen (1885-1952) som løste borgerskap i 1914.

Han drev forretningen i Storgaten 2 til 1916 under eget navn Kasper Bingen jr. Han flyttet forretningen til Akersgt. og overdro lokalet i Storgaten 2 til

Thorvald Marthinsen (1889-1966). Han løste håndverksbrev i 1915 i Kristiania. Han var sønn av Thorvald Marthinsen i Tønsberg og bror av gullsmed Trygve Marthinsen som drev

gullsmedforretning i Karl Johans gate 19. Da Trygve Marthinsen døde i 1930 flyttet broren Thorvald forretningen sin fra Storgaten 2 til Karl Johans gate 19.

Gustav Gaudernack (1865-1914) kom som emaljemaler til David Andersen i 1889, hvor han var i 17 år, også som tegner og modellør. Han avla svenneprøve i 1910 og løste borgerskap samme år. Han etablerte eget verksted for emaljearbeider 1.11 s.å. i Storgaten 2. Etter hans død i 1914 drev enken verkstedet videre i Storgaten 2 til midten av 1930-årene.

Hans Hohles Sølvvarefabrikk var etablert i 1904. Da han i 1915 flyttet fabrikken "utenfor byen" til Vogtsgt. 79 trengte han etter en tid et bykontor og i 1920-årene lå dette i Storgaten 2.

 

 

STORGATEN nr. 3

Jens Bryde, Drammen 1817-1877 flyttet sin gullsmedforretning fra Drammen til Oslo i 1870. Forretningen var etablert i 1847.

Brorsønnen Harald William Bryde var født i 1858 og da hans far døde tidlig ble han adoptert av sin onkel Jens Bryde.

Han overtar onkelens forretning ved dennes død i 1877. I 1890 flytter han forretningen til Storgaten 6 under navnet W.Bryde & Co. Her blir han til 1893 og flytter så til Storgaten 3. I 1907 flytter han forretningen til Storgaten 26.

Martin Ingebrigt Sunde (1876-1962) var utlært hos Odin Domaas,

Trondheim i 1894 og løste borgerskap i Oslo i 1902. Samme år begynte han gullsmedforretning i Brogt. 1, på hjørnet av Storgaten. Der drev han frem til 1907 da han flytter til Storgaten 3. Han kjøpte Storgaten 8 i 1910 og flytter forretningen samme år dit.

 

 

STORGATEN nr. 4

Ahasverus Kaas (1781-1859) var virksom gullsmed i Christiania 1807 - 1840. Han løste sitt borgerskap i 1808 og kjøper Storgaten 4 i 1811. Han selger gården i 1838 og hadde drevet sitt verksted her i hele perioden.

Han var oldermann i Christianialauget 1820-25.

I 1840 kjøper han Brogt. 5 og flytter dit, men slutter sin gullsmedvirksomhet.

Wilhelm Walentin (1863-1924) var utlært hos J.Tostrup og løste sitt håndverksbrev i 1898.

Han startet forretning på Grønland i 1905, men flyttet til Storgaten 4 i 1913. Her drev han både verksted og forretning.

I 1930 flyttet han verkstedet til Rådhusgt. og forretningen i Storgt. ble overtatt av Rolf W. Andersen (1897-1964). Han og senere sønnen Per Rolf drev forretningen frem til da firmaet flyttet til Roald Amundsensgt.

 

 

STORGATEN nr. 6

Gullsmed Engebret Hansen (1841- ) bor i 1877 i Akersgaten 49 og driver verksted samme sted. I 1882 er verkstedet i Storgaten 6 og han er er fortsatt i 1885. I 1910 bor han i Thor Olsensgate 3.

Gullsmed William Bryde driver sin forretning her fra 1890 til 1893.

 

 

STORGATEN nr. 7

Mons Nielsen (1826-1890) løste sitt borgerskap i 1864. Han var utlært hos gullsmed Christian Hansen i Oslo og arbeidet en tid som svenn hos J.Tostrup. I 1864 etablerte han egen forretning på Grønland. I slutten av 60-årene flyttet han til Storgaten 7, men overtok i 70-årene gullsmed Hansens forretning og verksted ved Torvet.

Anthonius Frisch (1826-1916) var utlært hos gullsmed Hans Olsen i Storgaten i Kristiania. Han løste sitt borgerskap i 1856 og etablerte forretning i Kirkegt. 17. Her drev han til 1861. Så flyttet han til Kongensgt. 33 og drev her til 1866, men flyttet så forretningen til Storgt. 7. Her drev han frem til begynnelsen av 1890-årene da han flyttet til egen gård i Storgaten 9.

Julius Pettersen (1859-1930) var utlært hos David Andersen. (Han var forøvrig Martin Østbys fars fetter). Han etablerte seg som gullsmed i Fredrikstad i 1894, men flyttet senere til Drammen. I 1897 flyttet han til A.Frisch tidl. lokaler og her drev han forretning frem til 1918 da han overdro forretningen til Hans S. Lem. Pettersen flyttet for noen år tilbake til Enebakk hvor han var født, og drev gårdsbruk. Fra 1925 drev han igjen gullsmedforretning i Kirkegt. 17 og senere i Prinsensgt. 17 frem til sin dør i 1930.

Hans Schuman Lem (1888- ) overtok som nevnt forretningen og drev den som Julius Pettersens Eftf. Han var utlært hos P.A. Lie og løste borgerskap i 1918. Forretningen i Storgt. 7 drev han frem til 1926, men reiste så til Amerika og etablerte forretning i New York.

Aksel Holmsen (1873-1962) var utlært hos David Andersen som filigransarbeider. Han løste sitt borgerskap i 1906. I 1904 hadde han etablert et sølv- og emaljeverksted i Storgt. 7 og drev her frem til 1938 da han flyttet til egen gård i Stockholmsgt. 6.

 

 

STORGATEN nr. 8

Martin Ingebrigt Sunde (1876-1962) var utlært hos Odin Domaas i Trondheim i 1894 og løste borgerskap i Oslo i 1902. Samme år begynte han gullsmedforretning i Brogt. 1 på hjørnet av Storgt. Han flyttet til Storgaten 8 i 1907 og kjøpte gården i 1910.

Han var Oslo Gullsmedlaugs oldermann 1928-34.I Storgt. 8 drev firmaet frem til 1997.

Ole Møller (d.e.) (1876-1943) løste sitt borgerskap i 1909 og begynte samme år verksted og butikk i Stortorvet 8. Senere (ca. 1925-30) drev han verksted i Storgt. 8 og flyttet senere til Karl Johans gate 20.

 

 

STORGATEN nr. 9

Anthonius Frisch eide denne gården og drev forretning og verksted frem til 1989.

Jacob Jenssen (1875-1939) var utlært som sølvsiselør hos J.Tostrup i 1896. Etter flere år i Russland, Tyskland og Sverige begynte han siselørverksted i Storgt. 9 i 1907. Dette drev han frem til 1920 da verkstedet flyttet til Kongensgt. 29.

Jens Ingvald Andresen løste sitt borgerskap i 1936 og etablerte samme år sammen med en kompanjong sølv- og emaljeverksted i Vognmannsgt.. 8 under firmanavn Andresen & Scheinplug. Senere flyttet de til Storgaten 9 og drev her frem til 1966 da firmaet opphørte.

 

 

STORGATEN nr. 10

Knut A. Rasmussen (1837-1918) hadde drevet forretning i Storgt. 15 fra 1887 (s.d.). I nr. 10 drev han fra 1898 og til 1902.

Da flyttet han forretningen til Stortorvet 13.

Hans Oscar Olsen (1873-1926) løste sitt borgerskap i 1904 i Kristiania. Han hadde tidligere drevet gullsmedforretning både i Lillestrøm og Gjøvik. Han overtok lokalene etter K.A.Rasmussen og drev frem til 1905.

 

 

STORGATEN nr. 12

Casper Larsen Bingen (1851-1930) åpnet sin gullsmedforretning med verksted i nr. 12 da han løste borgeskap i 1880. Verkstedet hadde en tid en betydelig produksjon.

Han flyttet i 1900 til Stortorvet og så til Storgt. 2. Forretningen ble overtatt i 1903 av Sigvard Rynning (1866-1946) Han var utlært hos Mons Nielsen i Kristiania 1883-88.

Etter å ha løst sitt borgerskap i 1894 begynte han verksted og senere forretning i Pilestredet. I Storgt. 12 drev han frem til 1906 da han flyttet forretningen til Drøbak.

 

 

STORGATEN nr. 13

Jacob Fredrik Davidsen (1867-1934) var utlært hos P.A.Lie. Han begynte forretning i Storgt. 13 i 1912. Etter at han døde fortsatte enken forretningen frem til 1947 da hun overdro til Carl Otto Svae (1918-1977) var utlært hos Norsk Sølvvareindustri AS og drev forretningen frem til sin død i 1977. Enken og senere sønnen Carl Otto jr. fortsatte forretningen frem til 1990.

Nils Martin Kubberud (1923- ) var utlært hos David-Andersen og løste borgerskap i 1953. Han begynte verksted i Storgt. 13 i 1952, men flyttet senere til Majorstuen.

 

 

STORGATEN nr. 14

Gullsmed Martin Østby flyttet i 1910 sin forretning til hjørnelokalet i Storgaten 14. Gården hadde han kjøpt samme år.

Tidligere hadde han drevet i Storgaten 16 siden 1901 i leide lokaler.

 

 

STORGATEN nr. 15

Knut Andreas Rasmussen (1837-1918) løste sitt borgerskap i 1870.

Han var født på Sunnmøre og begynte i gullsmedlære i Ålesund. I 1861 kom han til Oslo og begynte som svenn hos J. Tostrup. Etter å ha løst borgerskap begynte han egen forretning i Kirkegaten 12 i 1872. Forretningen flyttet senere til Storgaten 15 i 1887 og så til nr. 10 i 1898.

Han grunnla sin virksomhet som ren spesialfabrikkasjon av filigransarbeide, den første i Oslo.

 

 

STORGATEN nr. 16

Martin Østby etablerte sin gullsmedforretning i 1901 i Storgaten 16. Han hadde året før etablert gravørverksted i Torvgt. 7 etter endt utdannelse i Tyskland. Han flyttet fra nr. 16 til nr. 14 i 1910.

Gullsmedgrossist Sigurd Løchen hadde sitt kontor i nr. 16 i 20-årene.

Hans Hohle Sølvvarefabrikk i Vogtsgt. hadde sitt bykontor i nr. 16 fra 1929 til 1936.

STORGATEN nr. 18

Grosserer Hroar Prydz hadde kontorer her.

 

 

STORGATEN nr. 19

Martin Lande 1869-1945 var utlært hos gullsmed Henriksen i Haugesund. Etter å ha kommet til Oslo i 1893 arbeidet han både hos Kasper Bingen og C. Berg.

I 1909 begynte han verksted i Møllergt. 16 sammen med gullsmed Ellef Svendsrud, men denne trakk seg ut i 1921. Fra 1931 drev han butikk i Stenstrupsgt. 4. Noen år senere drev han versted i Storgaten 19. Dette verkstedet ble overtatt i 1944 av Finn Jensen og Knut Aamodt.

Finn Jensen var utlært hos J. Tostrup og løste håndverksbrev i 1941. Han overtok som over nevnt Martin Landes verksted sammen med Knut Aamodt. Kompaniskapet drev de frem til 1952. Verkstedet flyttet til Storgaten 22 i 1964.

 

 

STORGATEN nr. 21

Otto M. Stamnæs var født i Steinkjær i 1864. Han var utlært i Ålesund, men kom tidlig til Oslo hvor han arbeidet ved flere av byens verksteder med filigran som spesialitet. Han løste borgerskap i 1898 og startet gullsmedforretning på Olav Ryes plass i 1900. Hvor lenge han drev denne forretningen vites ikke, men fra 1904 driver han verksted i Storgaten 21. Dette avvikler han i 1912. Senere driver han verksted i Strandgt. 12 og Ebbelsgate 4.

 

 

STORGATEN nr. 22 (Dovrehall-gården)

Konrad Hilmar Olsen som var utlært hos David Andersen overtok i 1894 gullsmed Aastrøms forretning i Sandefjord I 1900 kom han tilbake til Oslo og begynte verksted i Storgaten 22. Dette drev han frem til 1908 da han begynte forretning m/verksted i Torvgt. 35.

Gullsmedgravør Thor Evensen drev sitt verksted i nr. 22 fra 1910 til 1941. Han var far til søstrene Tutti og Guri Evensen, Sterling Gullsmedforretning, Oslo Nye Teater.

I 1911 driver gullsmed S.D. Larsen verksted i nr. 22

Nils Martin Elvik var utlært hos Aksel Holmsen. Han løste håndverksbrev i 1910 og begynte samme år verksted med engrossalg i Storgt. 22 bassert særlig på emaljevarer.

Firmaet drev i samme gård helt til 1986 da til flyttet til Vindern i Oslo.

Peter Sandberg 1885- var utlært hos David Andersen. Etter både å ha arbeidet utenlands og hos Aksel Holmsen og Gustav Gaudernack begynte han i 1924 gullvareverksted i nr. 22.

Gullsmed Erik Blymke driver verksted i 1943.

Ingvald Hesla (1912- ) drev verksted fra 1951.

Hroar Prydz hadde sine kontorer her.

Edvard Tjærandsen drev en tid sitt verksted her.

Finn Jensen 1918-1976 drev verksted i nr. 22 etter å ha flyttet fra nr. 19. Ved hans død overtok Ole Petter Rasch-Olsen verkstedet og drev det videre.

 

 

STORGATEN nr. 23

Alfred Gjerstrøm 1857-1924 avla svenneprøve hos David Andersen i 1894. Han tok borgerskap året etter og begynte s.å. butikk med verksted i Storgaten 23. Sønnen Birger Henry Gjerstrøm overtok forretningen i 1923 og drev i nr. 23 frem til gården ble revet i begynnelsen av 30-årene for å gi plass til Folketeaterbygningen. Han flyttet da til Keysersgt. 1.

 

 

STORGATEN nr. 26

Harald W. Bryde (1858-1925) flyttet forretningen sin i 1907 fra Storgaten 3 til nr. 26. Han døde i 1925 og og forretningen fortsetter under navnet W.Brydes Eftf. frem til 1929 da den opphører.

 

 

STORGATEN nr. 27

Bernt Thorvald Jøgh som var født i Fredrikstad i 1827 tok sitt borgerskap som gullsmed i 1877.

Han begynte forretning i Youngsgt. 2 samme år, men fra 1881 drev han i Storgaten 27.

Forretningen drev han frem til ca. 1900.

 

 

STORGATEN nr. 28

Trygve Einar Tollefsen var født i Oslo i 1889. Han løste borgerskap i 1918 og begynte gullsmedforretning i Storgaten 28. I 1928 flyttet han til Rjukan.

Thorleif Hetting (1891-1951) var utlært hos David Andersen i 1910. Han løste håndverksbrev i 1916 og begynte forretning samme år i Skippergt. 19. Han etablerte verksted senere og drev dette flere steder inntil han i 1926 etablerer seg i Storgaten 28. Senere flyttet han verkstedet til Akersgaten.

 

 

 

 

STORGATEN nr. 34 B

Hans Hohle var født i 1864 og løste sitt borgerskap i 1897. Sammen med Wilhelm Walentin etablerte han samme år en sølvvarefabrikk i Torvgt. 26 under navnet Hohle & Walentin.

I årene 1901-03 holder de til i Storgaten 34B, men flytter så til Pilestredet 17.

Ola Hval 1871-1944 løste borgerskap i 1908. Han var utdannet hos David Andersen og etablerte sammen med Emil Kristiansen sølvvarefabrikk i Storgaten 34 b i 1910 under navnet Hval & Kristiansen. I 1927 åpnet de også forretning i samme gård. Firmaet opphørte i 1931 og forretningen ble overtatt av Ole Hvals sønn Ottar Hval som drev her frem til forretningen flyttet til Kirkegt. 36. Ole Hval etablerte i 1931 eget verksted i Nordregt. mens Emil Kristiansen fortsatte i Storgaten 34 b med firmaet Norsk Sølvvareindustri AS.

Norsk Sølvvarefabrikk AS flyttet på 1990-tallet til Torvgt.

 

 

VED STORGATEN

 

Youngsgaten 1

I Youngsgaten 1 (hjørnet Storgaten) hadde gullsmed Ragnvald Prytz sitt verksted i 1919.

Allerede året etter flytter han lenger opp i Youngsgt. til nr. 6, men flyttet senere verkstedet til Akersgt.

Karl O. Lindrup løste sitt borgerskap i 1919. Han drev først et verksted i Trondheimsvn. og

startet butikk i Youngsgt. 1 i 1924.

Youngsgaten 2

Gullsmed Bernt Th. Jøgh drev verksted i Youngsgt. 2 i årene 1877-81 da han begynte forretning i nabogården Storgaten 27.

Brogaten 1

I Brogaten 1 på hjørnet av Storgaten drev Martin Sunde gullsmedforretning fra 1902 til 1909. Senere drev Johan Hansen Bruun forretning i samme går (muligens samme lokaler) i årene 1909 til 1915.

 

 

 

VH © 2014 • Per Bredo Østby